Lịch công tác

Lịch công tác tuần 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020                              …

Lịch công tác tuần 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/05/2020                              …

Lịch công tác tuần 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/05/2020                              …

Lịch công tác tuần 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/05/2020                              …

Lịch công tác tuần 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020                              …

Lịch công tác tuần 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020                              …

Lịch công tác tuần 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 01/02/2020                              …

Lịch công tác tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020                              …

Lịch công tác tuần 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020                              …

Lịch công tác tuần 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020                              …